نسخه نمایشی یک آموزشگاه

مدیریت آنالیز آنلاین نمرات
نسخه نمایشی یک آموزشگاه

راهنما گزارش پروفایل آپلود خروج
گزارش‌های
بدون تفکیک
گزارش‌های تفکیکی درس‌ها
گزارش‌های تفکیکی کلاس‌ها
گزارش‌های تفکیکی دبیران
گزارش‌های تفکیکی پایه‌ها
گزارش‌های تفکیکی پایه و کلاس
گزارش‌های تجمیعی
گزارش‌های مقایسه‌ای
درس‌ها کلاس‌ها دبیران پایه‌ها پایه و کلاس تجمیعی مقایسه‌ای
هم‌اکنون 1177 مدل گزارش :مشتمل بر 238 مدل جدول اطلاعاتی آماری، و حدود 939 مدل گراف، قابل بهره برداری است .
 انتخاب سال و دوره تحصیلی :184 رکورد از ظرفیت 256 رکورد، استفاده شده است.
 { } 99 - 1398
 { } 400 - 1399

گزارش درصد قبولی درس ها

گزارش درصد قبولی کلاس ها

گزارش درصد قبولی دبیران

گزارش درصد قبولی پایه ها

گزارش درصد قبولی پایه و کلاس

گزارش درصد قبولی درس و دبیر

گزارش میانگین نمرات درس ها

گزارش میانگین نمرات کلاس ها

گزارش میانگین نمرات دبیران

گزارش میانگین نمرات پایه ها

گزارش میانگین نمرات پایه و کلاس

گزارش میانگین نمرات درس و دبیر

گزارش میانگین و درصد قبولی درس ها

گزارش میانگین و درصد قبولی کلاس ها

گزارش میانگین و درصد قبولی دبیران

گزارش میانگین و درصد قبولی پایه ها

گزارش میانگین و درصد قبولی پایه و کلاس

گزارش میانگین و درصد قبولی درس و دبیر

گزارش‌های
بدون تفکیک
گزارش‌های تفکیکی درس‌ها
گزارش‌های تفکیکی کلاس‌ها
گزارش‌های تفکیکی دبیران
گزارش‌های تفکیکی پایه‌ها
گزارش‌های تفکیکی پایه و کلاس
گزارش‌های تجمیعی
گزارش‌های مقایسه‌ای
درس‌ها کلاس‌ها دبیران پایه‌ها پایه و کلاس تجمیعی مقایسه‌ای
هم‌اکنون 1177 مدل گزارش :مشتمل بر 238 مدل جدول اطلاعاتی آماری، و حدود 939 مدل گراف، قابل بهره برداری است .

http://acept.tavafi.ir/demo

سامانه آنالیز آنلاین نمرات